تماس با ما

آزمایشگاه تشخیصی و تصویربرداری اپتیکی

آدرس: تهران، خ حافظ، روبه روی خ سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تلفن آزمایشگاه: 64545631(021)

سرپرست آزمایشگاه: دکتر امیررضا قهرمانی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پست الکترونیک: a_ghahremani@aut.ac.ir

تلفن دفتر: 64543201(021)