دانشجویان

گروه تحقیقاتی متشکل از دانشجویان با انگیزه و توانمند، تکنیک‌های مختلف اندازه‌گیری نوری را برای بررسی پدیده‌های مختلف به کار می‌گیرند.