امکانات

امکانات آزمایشگاه شامل انواع لیزر، دوربین، طیف سنج، میز اپتیکی، ادوات اپتیکی و اپتومکانیکی است.

خدمات

با توجه به امکانات و تخصص موجود، لیست خدمات قابل ارایه به متقاضیان بدین شرح می باشد:
 • سایه نگاری (Shadowgraphy)

 • شلیرن (Schlieren)

 • سرعت سنجی تصویری ذرات  (Particle Image Velocimetry (PIV

 • سرعت سنجی تصویری ذرات سه بعدی  Stereoscopic PIV

 • سرعت سنجی ردیابی ذرات  (Particle Tracking Velocimetry (PTV

 • سرعت سنجی تصویری شعله  (Flame Image Velocimetry (FIV

 • فلورسانس القایی لیزری (Laser Induced Fluorescence (LIF

 • طیف سنجی (Spectroscopy)

 • تداخل سنجی (Interferometry)

 • انحراف سنجی (Deflectometry)

 • پایرومتری (Pyrometry)

 • تصویربرداری پرسرعت (High Speed Imaging)

 • اندازهگیری میدان سرعت به کمک روشهای اپتیکی

 • اندازهگیری میدان دما به کمک روشهای اپتیکی

 • اندازهگیری میدان فشار به کمک روشهای اپتیکی

 • اندازهگیری غلظت به کمک روشهای اپتیکی

 • اندازه گیری PH به کمک روشهای اپتیکی

 • تعیین گونه های شیمایی به کمک روشهای اپتیکی

 • طراحی و ساخت ادوات اپتومکانیک

 • طراحی و راه اندازی آزمایشگاه اندازهگیری اپتیکی