سرپرست

سرپرست آزمایشگاه: دکتر امیررضا قهرمانی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 پست الکترونیک: a_ghahremani@aut.ac.ir

رزومه